Bezpečnosť pri hre

Všetci súťažiaci sú povinní pri hre paintball riadiť základnými bezpečnostnými pravidlami, pokynmi rozhodcov, inštruktorov a organizátorov paintball hry (turnaja).

 • Používať sa môžu len paintball značkovacie zbrane (paintball gun), ktoré nie sú v rozpore s hernými pravidlami hry paintball a spĺňajú zákonné a bezpečnostné podmienky.
 • V paintball ihrisku a všade tam, kde hrozí zásah značkovacou guličkou, musia hráči a ďalšie prítomné osoby počas celej doby paintball hry (turnaja) používať ochrannú masku a účinnú ochranu proti zásahu do ucha. Výnimka je možná len mimo hraciu dobu alebo na základe súhlasu rozhodcov, inštruktorov a organizátorov paintball hry (turnaja).
 • Strieľať je dovolené len v paintball ihrisku v priebehu hry alebo na miestach určených organizátorom súťaže na testovanie, alebo vybíjanie zbraní. Mimo týchto zón sa nosia zbrane zásadne vždy vybité a zaistené.
 • Je zakázaný fyzický alebo vulgárny verbálny kontakt medzi hráčmi. V ihrisku a do ihriska je zakázané hádzať akékoľvek predmety.
 • Je zakázané strieľať a mieriť aj nenabitou značkovacou (paintball) zbraňou na hráčov bez nasadenej ochrannej masky. Na rozhodcov a ostatných nehrajúcich sa nesmie strieľať ani keď majú nasadenú ochrannú masku.
 • Je zakázané liezť na stromy, ničiť vegetáciu, strieľať na zvieratá a vtáky.
 • Hráč pri hre paintball nesmie byť v ihrisku ani počas hry pod vplyvom alkoholu, drog, či iných omamných látok.
 • Každý, kto sa zúčastňuje na paintball hre (turnaji), či ako hráč alebo divák, je povinný poznať a za všetkých okolností dodržiavať uvedené bezpečnostné pravidlá.
 • Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť paintball hry (turnaja) len s písomným súhlasom rodičov (zákonných zástupcov) alebo v ich doprovode.
 • Každý hráč sa zúčastní súťaže na vlastnú zodpovednosť.
 • Organizátor pri hre paintball nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek ujmy na zdraví fyzického alebo psychického charakteru všetkých zúčastnených hráčov, divákov a ostatných prítomných, ktoré boli spôsobené nedodržaním bezpečnostných, herných alebo iných stanovených pravidiel paintball hry.
 • Organizátor nenesie taktiež žiadnu zodpovednosť za poškodenie odevu alebo časti odevu všetkých zúčastnených hráčov, divákov a ostatných prítomných.

Copyright © 2009 actionsports.sk